Miljögifter påverkar abborrarnas hälsa

Metaller och organiska miljögifter är ofta skadliga eller giftiga för vattenlevande organismer. Många ämnen har en nedåtgående trend medan till exempel dioxiner och kvicksilver inte minskar som önskat.
Gråsäl

Metaller och organiska miljögifter kommer till havet via direktutsläpp från kustnära industrier och reningsverk, via älvarna samt via luft och nederbörd. Läs mer om miljögiftsproblemen längs kusten.

Inom ramen för nationell och regional övervakning studerar vi opåverkade områden. Därtill undersöker Rönnskärsverken metaller i fisk vid smältverket och i Byskefjärden. Till höger kan du se en karta över områden där staten och industrier övervakar metaller och miljögifter i fisk. Vid Kinnbäck sker inga analyser utan där samlar vi bara in prover inför kommande analyser.

 

Dioxiner och kvicksilver minskar inte

Innehållet av vissa miljögifter som t.ex. DDT och PCB har minskat i fisk, tack vare användningsförbud. Dioxiner och kvicksilver har däremot inte minskat.

Fiskhälsostudier visar att abborrarna vid Holmön blir mer och mer påverkade av miljögifter. Det kan bero på miljögifter som idag är okända.

Du kan läsa mer om miljögifter i kustfisk i resultatbladet för Holmön och i den nationella Havet-rapporten

 

 Övervakning av miljögifter i kustfisk i länet