Luftföroreningar i länet

Inom miljöövervakningen undersöks luftföroreningarnas kort- och långsiktiga påverkan. Länsstyrelsen följer dels utvecklingen av nedfall av luftföroreningar men också halter i luften i bakgrundsmiljö.

Nedfall

Nedfall av luftföroreningar orsakar främst problem med försurning och övergödning i vattendrag och sjöar. Mätning av nedfall sker vid så kallade krondroppsytor där regnvatten fångas upp och analyseras. Proven analyseras framför allt på innehåll av svavel och kväve, och mängden av dessa ämnen är det som följs.  

Halter i bakgrundsmiljö

Halterna av luftföroreningar i luften mäts främst för att studera det direkta hotet mot människors hälsa, men också för att bedöma påverkan på växtlighet och kulturhistoriska byggnader. Länsstyrelsen driver mätstationer i bakgrundsmiljö, dvs mäter halter av luftföroreningar i miljöer som är påverkade av ett vidare område.