Nederbördskemi och krondropp

Utsläpp av svavel och kväve sker främst vid förbränning av fossila bränslen (kol och olja). I atmosfären reagerar svaveldioxid och kväveoxider med vatten och bildar syror, vilket försurar nederbörden (pH-värdet sjunker). 
Bild på krondroppsmätning

Krondropp

I atmosfären kan föroreningarna spridas hundratals mil via luft och nederbörd. Huvuddelen finns löst i nederbörden och når marken via regn och snö. En mindre del sprids via luften i form av partiklar och gaser. Föroreningarna i luften fastnar till stor del i trädkronorna, som fungerar som filter för genomströmmande luft. Detta benämns torrdeposition. Genom att kontinuerligt samla in regn och smältvattnet under träden (krondropp) erhålls både de föroreningar som finns i nederbörden och de som sprids via luften, vilket benämns totaldeposition.

Öppet fält

Vid insamling på öppna fält erhålls enbart de föroreningar som finns lösta i nederbörden, s.k våtdeposition.

Mätstationer

I länet finns fyra mätstationer för insamling av krondropp. Två (Bäcksjön och Holmsvattnet) ligger längs kusten, vid Umeå och Skellefteå. Dessutom finns en station i inlandet (Högbränna) och en i fjällen Ammarnäs). Mätningarna har pågått sedan början på 1990-talet. Insamling på öppna fält görs på två stationer. En ligger i Ammarnäs och en i Rickleå, utanför Robertsfors. Från stationen i Rickleå finns data sedan 1972 och från Ammarnäs sedan 1983.

 Summary Links ‭[3]‬

 Summary Links ‭[1]‬

 Summary Links ‭[2]‬