Häckande fåglar

Människans aktiviteter kan gynna vissa fåglar och missgynna
andra. Förändring av landskapet, spridning av främmande
arter, utfodring, utplacering av holkar och spridning
av miljögifter är bara några exempel som påtagligt
påverkar fåglarnas livsmiljö. I nuläget torde förändringen
av odlingslandskapet orsaka den mest dramatiska effekten
på fågelfaunan.
Svensk fågeltaxering bygger på fältinventering där förekomst noteras både via observation och läte. Till stor del sker inventeringen via ideella insatser. Inventeringen sker efter en fastställd rutt på 8 km längs sidorna på en kvadrat (2 x 2 km). I Västerbotten finns 93 sådana standardrutter jämnt fördelade i hela länet. Rutterna ominventeras med 1-3 års mellanrum. Via resultaten från svensk fågeltaxering kan utvecklingen för olika fågelarter följas sedan 1975. Sedan systemet med standardrutter infördes 1996 kan resultaten även nyttjas för att beskriva utvecklingen på länsnivå.