Övergödning och miljögifter påverkar bottendjuren

Bottendjuren är känsliga för övergödning och utsläpp av miljögifter. Känsliga arter som till exempel vitmärla klarar inte av den syrebrist som uppstår när alger bryts ner. Utsläpp av organiska miljögifter och metaller kan få effekter på bottendjurens förmåga att fortplanta sig och deras överlevnad. 
Havsborstmask är en främmande art

Länsstyrelsen övervakar bottendjur som lever på mjuka bottnar, det vill säga gyttja, lera och organiskt material. Vanliga djur på sådana bottnar är vitmärla, ishavsgråsugga och havsborstmaskar.

Inom ramen för nationell och regional övervakning studerar vi opåverkade områden. Industrier undersöker påverkade områden för att se effekterna av sina utsläpp. Till höger kan du se en karta över områden där staten och industrier övervakar bottendjur på mjuka bottnar.

Det våras för vitmärlan

Vid sekelskiftet minskade antalet vitmärlor kraftigt. Det har tagit lång tid, men nu börjar de återhämta sig. Läs mer om orsakerna till nedgången i resultatbladet för bottendjur.

Du kan även läsa om bottendjurens tillstånd i den nationella Havet-rapporten.

 Övervakning av bottendjur i länet