Många faktorer påverkar fiskbestånden

Övergödning, miljögifter och hårt fisketryck kan påverka fiskbestånden längs kusten. Om tillgången till lämpliga lekplatser i grunda vikar eller i kustnära sjöar och vattendrag minskar kan det påverka fiskarnas förökning.
Provfiske med nät

Länsstyrelsen övervakar bestånden av kustfisk genom provfiske med nät. Det är främst är varmvattenarter som abborre, mört och gers som vi övervakar.

Inom ramen för nationell och regional övervakning studerar vi opåverkade områden. Till höger kan du se en karta över områden där staten övervakar kustfiskbestånden.

Färre abborrar förbryllar

Fångsten av abborre vid Norrbyn har minskat sedan år 2004. Denna utveckling har även iakttagits längre söderut i Bottenhavet, men orsaken till varför fångsten minskar är oklar.

Fisksamhället vid Holmön verkar gå mot ett mer karpfiskdominerat samhälle genom att löja och mört ökar.

Du kan läsa mer om fiskbestånden i de detaljerade resultatbladen till höger och i den nationella Havet-rapporten.