Kustfåglar i Bottniska viken

Norra Kvarkens kustfågelfauna är artrik och ett viktigt häckningsområde även ur internationell synpunkt. Fågellivet längs kusten påverkas av bebyggelse, störningar vid häckningsplatser, miljögifter samt främmande arter som exempelvis mink.

Program håller på att tas fram

Övervakningen bygger på observation av kustfågel i samband med häckningsperioden. Ett nytt program håller på att tas fram i samarbete med andra län längs Bottniska vikens kust. Viktiga frågeställningar är om inventeringar ska ske både från båt och på land, urval av områden och övervakningens frekvens.

Som underlag kommer man att använda de studier som gjorts inom Kvarkenprojektet och en utvärdering av övervakningen på Holmöarna.

Inventering av häckande kustfågel

Det finns ännu inget löpande övervakningsprogram för häckande kustfågel, däremot gjordes en heltäckande inventering 2001/2002. Resultaten presenteras i rapporten "Västerbottens kustfågelfauna".