Kvarkens miljö är unik och känslig

Kvarkens speciella miljö ger oss ett rikt växt- och djurliv i vår kustmiljö. Den är dock känslig för mänsklig påverkan i form av att vi släpper ut näring och miljögifter, sprider främmande arter och exploaterar kusten.

Bild på havsutsikt

Kvarken är den grunda tröskel som skiljer Bottenvikens sötare vatten från Bottenhavets saltare vatten. Detta skapar ett speciellt växt- och djurliv, där många av de marina arterna lever på gränsen för vad de tål. Detta gör dem mer känsliga för påverkan.

Läs mer om vad som påverkar vår kustmiljö och omfattningen av de olika miljöproblemen.

Vi övervakar fågel, fisk och mittemellan

Länsstyrelsen övervakar djurlivet på bottnarna och bestånden av fisk och fågel vid kusten. Fokus ligger på att följa effekter av övergödning och utsläpp av förorenande ämnen samt följa storskaliga förändringar i till exempel klimatet. Inom den regionala övervakningen studerar vi främst opåverkade områden, som industrier och reningsverk kan jämföra sina resultat med när de gör studier i påverkade områden.

Delprogrammen "Miljögifter i kustfisk" och "Provbankning och analys av miljögifter i fisk" kan du läsa mer om under rubriken "Miljögifter och hälsa".

Ytterligare övervakning

På nationell nivå finns ett program för Fria vattenmassan där man övervakar bestånden av växt- och djurplankton och mäter vattenkemi. Det finns även flera delprogram som övervakar effekter av miljögifter. Bland annat innehåll av föroreningar i kustfisk och fiskars hälstillstånd, bestånd av säl och havsörn samt sälhälsa.