Kustlekande harr

Harr är en fisk som främst är förknippad med åar och älvar. Den finns dock även i brackvatten längs Norrlandskusten, i Västerbotten och Norrbotten. Den havslevande harren nyttjar kustmynnande vattendrag till sin fortplantning. Harren längs Norrlandskusten är dock unik då den även förökar sig i havet.
Observation av harryngel på stenbotten

Övervakning vid Holmögadd

I havet leker harren på grunda bottnar vid steniga grynnor och stränder. Övervakningen baseras på observation av nykläckta harryngel på dessa grunda bottnar. Studier görs årligen på 100 slumpmässigt utvalda lokaler inom ett område vid Holmögadd, där harrlek konstaterats under en längre tid. Data från delprogrammet lagras hos Länsstyrelsen.

Den havslevande harren minskar

Den havslevande harren har minskat under de senaste hundra åren. Situationen för det havslekande beståndet är kritiskt. Holmögaddarkipelagen är ett av få kända reproduktionsområden i Bottniska viken. Orsaken till minskningen är inte känd. Klimatförändring, ökad algtillväxt vid lekområdena samt  försurning och uppdämning av kustvattendrag är antagligen viktiga faktorer. Läs mer i resultatbladet till höger!

Kartläggning av lekområden

Projektet "Kvarkenharrens yngelproduktionsområden" undersökte harrens reproduktion i Kvarkenområdet. Projektets slutrapport hittar du till höger.

 Kvarkenharrens yngelproduktionsområden