Gräsmarkernas gröna infrastruktur

Gräsmarker utgör viktiga livsmiljöer för många blommor och insekter. Nedläggning av jordbruksmark och förändrade brukningsmetoder har därför inneburit dramatiska förändringar för de arter som är beroende av dessa miljöer. I takt med att jordbruksmarken minskat har andra typer av gräsmarker fått större ekologisk betydelse. Vägslänter, kraftledningsgator och golfbanor utgör exempel på sådana marker.

Övervakningen

Övervakningen av gräsmarker bygger på flygbildstolkning och fältinventering. Tolkningen av flygbilder görs i 46 rutor om 3x3 km. Syftet med flygbildstolkningen är att identifiera olika typer av gräsmarker och dess utbredning. Som komplement genomförs fältinventering för att bland annat kontrollera höjd och täckningsgrad för träd och buskar. Därutöver registreras hur marken brukas samt vilka arter som förekommer i fält- och bottenskikt. Inventeringen påbörjades 2016 och rutorna ska återinventeras vart femte år enligt ett rullande schema. Inventeringen genomförs av SLU på uppdrag av länsstyrelsen.

 Summary Links ‭[2]‬

 Summary Links ‭[1]‬