Jordbruksmark

Västerbottens län präglas av liten andel jordbruksmark sett till hela länets yta. Lokalt förekommer det ändå jordbruksdominerade områden framförallt längs vissa mindre och medelstora vattendrag i kustregionen. Programområde  jordbruksmark syftar till att övervaka förändringar i områden med åkerbruk, bete eller ängsbruk. Även småbiotoper i anslutning till åkrar, betesmarker och ängar räknas in i områden som är aktuella för denna miljöövervakning.
Jordbruksmark i Robertsfors kommun

Jordbruksbygder har tidigare varit en miljö som stark har gynnat den biologiska mångfalden. Under de senaste decennierna har stordriftsanläggningar och nedläggning av mindre jordbruk gjort att många djur- och växtarter har minskat. Många äldre jordbruksmarker växer igen och tappar sin funktion som nyckelbiotop för arter som trivs i hävdad mark.  

Andra effekter av jordbruk är påverkan från gödsling och användning av bekämpningsmedel. Näringsämnen från gödsel läcker ut i vattendrag och hamnar slutligen i hav och större sjöar där de orsakar syrebrist och algblomningar. Detta påverkar dels det biologiska livet men också möjligheterna att använda vattnet till andra verksamheter som rekreation, fiske och allmänt som samhällsresurs.  

Länsstyrelsen Västerbotten driver för närvarande endast ett delprogram med inriktning på programområde jordbruksmark.

 Dokument

 Summary Links

 Länkar