Om Informationscentralen

Informationscentralens ansvarsområde är Bottniska viken, som utgörs av Bottenviken, Norra Kvarken och Bottenhavet. Länsstyrelsen i Västerbotten driver Informationscentralen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Vårt uppdrag är att ge snabb, korrekt och samlad information i samband med akuta händelser till havs.
I Sverige finns ytterligare två informationscentraler: Informationscentralen för Egentliga Östersjön i Stockholm och Informationscentralen för Västerhavet i Göteborg. Båda är placerade på respektive länsstyrelse. Informationscentralerna är placerade vid orter där marina forskningscentra finns.
Informationscentralens kontaktnät

Samarbetspartners

Vi samarbetar med SMHI, Umeå Marina Forskningscentrum (UMF) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). De bedriver miljöövervakning och forskning i havsområdet och förmedlar aktuella data och analysresultat. Kustbevakningen rör sig ofta och regelbundet med båt eller flyg i området och de rapporterar in observationer till Informationscentralen.

Heltäckande kontaktnät

Informationscentralen har kontakter vid exempelvis länsstyrelser, kommuner och hos fiskare som rapporterar in iakttagelser till havs och vidareförmedlar den information som Informationscentralen går ut med. 

Våra kontaktpersoner vid massmedia och Räddningstjänster hjälper till när vi måste gå ut med varningar till allmänheten. Informationsutbyte sker även med övriga Informationscentraler, Havs- och vattenmyndigheten, Fiskeriverket, Naturhistoriska Riksmuseet och med Finland (Husö biologiska station, Havsforskningsinstitutet och Finlands Miljöcentral).  

 Kontakta oss

Telefonsvarare:
010-2254111 

Fax: 010-2254124

E-post: icbv@lansstyrelsen.se

Adress:
Länsstyrelsen Västerbotten
Informationscentralen för Bottniska viken
901 86 Umeå