Fakta om Bottniska viken

Bottniska viken utgörs av Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Bottniska viken är en del av Östersjön som är ett av de största brackvattenhaven i världen. Området kännetecknas av ett snabbt vattenutbyte, tack vare tillförsel av färskvatten från de stora älvarna.

Stora delar av Bottniska viken är täckt av is under vintern, från november/december till april/maj. Vanligtvis är isen som mest utbredd i mars månad.

Skillnader i salthalt

De stora salthaltsvariationerna från norr till söder gör Bottniska viken unik. Salthalten ökar från ca 1-2 PSU (practical salinity units) i norra Bottenviken till runt 6 PSU vid Ålands hav.

Ytströmmarna går motsols, med norrgående salta strömmar längs den östra, finska sidan och längs den västra, svenska sidan strömmar sötare vatten söderut.

Norra Kvarken är det grunda havsområde som skiljer det saltare Bottenhavet från Bottenviken. Övergången från saltare till sötare vatten gör att många marina växt- och djurarter med ett visst minimikrav på salthalt har sina nordliga utbredningsgränser i Kvarken. Blåmussla och blåstång är sådana exempel.

Mindre näring ger mindre algblomningar

Förutom en skillnad i salthalt finns även en skillnad i näringstillgång. Bottenhavet är mer näringsrikt än Bottenviken. Näringsämnen i form av fosfor och kväve kommer till stor del till havet via älvarna. För kväve är även det atmosfäriska bidraget från till exempel biltrafiken av stor betydelse, medan reningsverk och industrier bidrar med fosforutsläpp längs kusten.

Eftersom alger i likhet med andra växter behöver näring för att växa blir produktionen av växtplankton högre i Bottenhavet jämfört med i Bottenviken. Hela Bottniska viken är dock näringsfattig jämfört med Egentliga Östersjön.

Miljögifter påverkar växter och djur

Längs både den svenska och finska kusten i Bottniska viken pågår verksamheter som släpper ut föroreningar. Metall- och massaindustrier har länge varit etablerade inom havsområdet. Föroreningar som bland annat tungmetaller och stabila organiska ämnen påverkar havsmiljön och de växter och djur som lever här.

 

 Kontakta oss

Telefonsvarare:
010-2254111

Fax: 010-2254124

E-post: icbv@lansstyrelsen.se

Adress:
Länsstyrelsen Västerbotten
Informationscentralen för Bottniska viken
901 86 Umeå