Algblomning - stora mängder av små alger

När växtplankton, mikroskopiskt små alger, finns i stora mängder brukar man kalla det algblomning. Algerna grumlar eller färgar vattnet och bildar ibland tydliga samlingar av alger på ytan.
Chokladfärgad algblomning med ruttnande grön- och kiselalger
Algblomningar är naturliga och utgör en viktig del av havens ekosystem genom att vara föda åt små vattenlevande djur (djurplankton), vilka i sin tur äts upp av större djur (till exempel fiskar). Vissa algblomningar består dock av arter som kan producera gifter och som kan innebära hälsorisker för både människor och djur.

Algblomningar - när uppstår de?

För att alger ska samlas i stora mängder krävs det god tillgång på näring och ljus. Störst risk för algblomning i Bottniska viken finns under sensommaren när det hunnit bli varmt i vattnet, solen skiner och det är vindstilla ett par dagar. Risken för algblomningar är högre i skyddade vikar och fjärdar. Algblomningar är vanligare längre söderut i Bottniska viken.

Giftiga alger

Vissa arter av alger är giftiga för människor och djur. I Bottniska viken finns det ett antal växtplanktonarter som kan producera gifter, där de vanligaste giftproducerande arterna finns inom gruppen cyanobakterier, även kallade blågrönalger. Dessa är bakterier som till sin uppbyggnad och sätt att föröka sig liknar alger. Denna likhet gör att de populärt brukar räknas in i gruppen växtplankton (mikroskopiskt små alger). Vissa arter av cyanobakterier har förmågan att utnyttja det luftkväve som löst sig i vattnet, s.k. kvävefixering. Då denna form av kväve inte kan utnyttjas av vanliga växtplankton ger det cyanobakterierna en konkurrensfördel när andra biologiskt tillgängliga former av kväve tagit slut i vattnet.

Utseende

Vid en cyanobakterieblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt, det är tydligt grumligt och/eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton. Under normala, ofarliga blomningar är vattnet oftast bara tydligt grumligt. Blommande alger kan emellanåt förekomma i klumpar, "flockar" och ibland i tjocka massor på ytan. Vissa blomningar är mycket lokalt avgränsade, ibland bara några meter stora fläckar. Andra kan täcka hela fjärdar och stora ytor på öppet hav. Blomningarna kan vara tydligt ansamlade i "stråk" eller "vindrosor" i områden där växtplankton koncentreras av vind och vågor. Men de kan även förekomma jämnt fördelade i vattenmassan. Vanligen koncentreras de vid stränder och kring uddar.

Symptom

Gifterna kan ge människor exempelvis diarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, irritation av övre luftvägar, rinnande näsa, hud- och ögonirritation samt klåda. Symtomen kommer inom några timmar (högst 12 timmar) och varar i 1 - 2 - (3) dygn. Risk för lever- och njurpåverkan föreligger bara om man har svalt kraftigt (synligt) algbemängt vatten i stora mängder.

 Kontakta oss

Telefonsvarare:
010-2254111

Fax: 010-2254124

E-post: icbv@lansstyrelsen.se

Adress:
Länsstyrelsen Västerbotten
Informationscentralen för Bottniska viken
901 86 Umeå