Smågnagare i fjällen

Smågnagare är en viktig del i fjällekosystemets näringskedja och påverkar den biologiska mångfalden. Här, i den norra delen av Skandinavien, är smågnagarna kända för sina kraftiga mellanårsvariationer, så kallade cykler.
 
Fjällämmel

Under en lång period uteblev de karakteristiska smågnagarcyklerna men hela 2000-talet har kännetecknats av regelbundna toppar vart tredje år. En topp infann sig hösten år 2010 men istället för att krascha skedde endast en svag nedgång under följande vinter, förmodligen tack vare mycket goda vinterförhållanden. Vid höstens övervakning 2011 var populationen rekordhög.  

Variationen i smågnagartillgången styr i hög grad reproduktionsframgång och beståndsstorlek hos flertalet rovdäggdjur, rovfåglar och ugglor. Denna variation påverkar även indirekt andra arter som till exempel dalripa, fjällripa, hare, tjäder och orre. De är ofta alternativa bytesdjur till smågnagarna och utsätts för ett lägre predationstryck de år som smågnagarpopulationerna är höga och vice versa. Den senaste toppen resulterade bland annat i ett av de bästa åren ur reproduktionssynpunkt för den starkt utrotningshotade fjällräven. Det har även konstaterats lyckade häckningar hos många ugglor, bland annat fjälluggla