Häckande fåglar i fjällen

Förändringar av fågelfaunan i fjällen kan orsakas av miljöförstöring, miljögifter eller storskaliga förändringar av landskapet. Klimatförändringar förväntas påverka fjällens flora och fauna varför övervakning av fjällmiljön och den biologiska mångfalden är viktig. Övervakningen baseras på inventering av häckande fåglar.

Metodik

Via Svensk fågeltaxering (SFT) har länets fågelfauna inventerats sedan 1996. Metodiken innebär att alla fåglar noteras längs en ruta på 2x2 kilometer, s.k. standardrutter. I Västerbottensfjällen finns 16 systematiskt utlagda standardrutter varav merparten inventeras årligen inom delprogrammet. Som ett komplement till standardrutterna och för att få bättre statistisk styrka kan utvärdering av fältdata samordnas med en del av LUVRE:s fågelinventeringar i fjällbjörkskogen och på fjällheden. LUVRE projektet startade 1963 och drivs av Lunds universitet.