Fjällvegetation

Från fjälltopparna och ned mot fjällbjörkskogen lever många växter på gränsen till sitt utbredningsområde. Klimatförändringar förväntas påverka vegetationens artsammansättning och arternas utbredning. Övervakningen baseras på inventering av vegetationen.

De fjällområden som ingår inventeras via sex linjer som sträcker sig i olika vädersträck från fjälltoppen till fjällbjörkskogen.

Under 2009-2013 inventerar vi ett fjällområde årligen. Därefter återinventeras områdena vart femte år.