Fältverksamhet

Under sommaren inventerar vi och tar prover både på land och i vatten. Det gäller allt från vattenprover och elfiske till inventering av smågnagare och bottendjur. Arbetet genomförs för att öka kunskapen om miljötillståndet i länet och för att följa upp effekter av kalkning och åtgärder i vattendrag. Vi återställer bottnar och tar bort vandringshinder i vattendrag. Om du träffar Länsstyrelsens personal ute i fält svarar vi gärna på frågor!

Gör så här

Till höger finns en pdf med karta där du kan se vad vi gör på olika platser i länet. Du kan själv välja vad du vill titta på genom att tända och släcka lager i kartan. Om du har Internet Explorer 8 eller om pdf-filen öppnas i Adobe Reader kan du klicka på lagersymbolen till vänster om kartan. Om du har Internet explorer 9 finns en verktygsrad längst ner på kartan. Där klickar du på Adobe Reader-verktyget. Därefter kan du klicka på lagersymbolen i vänsterkant. I tabellen kan du se vilken typ av fältverksamhet som pågår mer i detalj.

Inventering och provtagning av djur

Flodpärlmussla Inventering för att följa upp kända bestånd och söka efter nya förekomster av flodpärlmussla. Kontakt: Tommy Vennman, 010-225 43 66.

Häckande fåglar Fågelövervakning i hela länet för att följa utvecklingen av fågelarter i Västerbotten. Kontakt: Erik Owusu-Ansah, 010-225 43 58.

Smågnagare Inventering av t.ex. fjällämmel, gråsiding och åkersork för att följa bestånden. Kontakt: Tommy Vennman, 010-225 43 66.

Bottendjur Följa upp effekterna av kalkning och utvecklingen i länets sjöar, vattendrag och havsfjärdar. Kontakt sötvatten: Erik Owusu-Ansah, 010-225 43 58. Kontakt kustvatten: Anneli Sedin, 010-225 43 60.

Elfiske Provfiske av länets vattendrag för att bl.a. undersöka föryngring av öring och lax. Kontakt: Mats Norberg, 010-225 43 57.

Nätfiske För att följa fiskbestånden och halterna av miljögifter i fisk, provfiskar vi ett antal sjöar och havsfjärdar. Kontakt kustvatten: Anneli Sedin, 010-225 43 60. Kontakt sötvatten: Robert Ström 010-225 43 69.

Utter För att få kunskap om utterns utbredning görs en omfattande inventering i hela Västerbottens län. Kontakt: Darius Strasevicius 010-225 43 68.

Inventering och provtagning av växter


Vegetation i fjällen
(FjällNILS) Inventering av vegetation på ett utvalt fjäll för att undersöka effekter av klimatförändringar. Kontakt: Lotta Ström, 010-225 43 70.

Växtplankton Provtagning av arter och biomassa av alger i sjöar och längs kusten för att undersöka problem med övergödning och för att följa utvecklingen i länets sjöar. Kontakt sötvatten: Mats Johansson 010-225 43 53. Kontakt kustvatten: Anneli Sedin, 010-225 43 60.

Inventering och provtagning av vatten och vattenmiljöer

Inventering av vattendrag med avseende på naturvärden, kulturvärden och åtgärdsbehov. Kontakt: Roger Vallin, 010-225 43 65.

Vattenkemiprover samlas in från sjöar, vattendrag och havsfjärdar över hela länet. Kontakt sötvatten: Johan Ahlström, 010-225 43 48. Kontakt kustvatten: Anneli Sedin, 010-225 43 60.

Hindrande dammar

För att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra djur tas hindrande dammar bort i Sävaråns och Lögdeälvens avrinningsområde. Kontakt: Tommy Vennman, 010-225 43 66. 

Restaurering av vattendrag 

För att återskapa naturliga miljöer restaureras ett antal vattendrag i länet. Kontakt: Roger Vallin, 010-225 43 65 eller Robert Ström, 010-225 43 69