Så mår miljön

Miljöövervakning innebär att systematiskt dokumentera människans påverkan på natur och miljö. Genom att hålla ständig koll på hälsoläget i naturen kan vi anpassa vår politik och vår livsstil till att göra minsta möjliga skada. Vi kan också avgöra hur naturens resurser kan nyttjas utan att skadas.

Till stor del bedrivs och finansieras övervakningen på uppdrag av regering och riksdag. Statliga myndigheter exempelvis Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna ansvarar för utformning och genomförande. Till sin hjälp anlitas universitet, konsulter och andra aktörer. 

Miljöövervakning som finansieras med offentliga medel sker enligt fastställda metoder. Provtagare, fältpersonal och laboratorier har erforderlig kompetens och är ackrediterade. Resultaten lagras av datavärdar och finns tillgängliga för alla via internet.

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala miljöövervakningen. Den är utformad efter länets behov och utgör komplement till de nationella programmen. Övervakningen bedrivs inom olika sk programområden som vardera innehåller ett flertal delprogram. Varje programområde finns beskrivet under menyn till vänster. Under varje programområde finns ett antal delprogram. Vi har valt att enbart presentera de program som inte finns beskrivna på andra webplatser. Till dessa finns hänvisningar via länkar i menyerna till höger.