Västerbottens miljömål

Västerbotten har antagit regionala miljömål för 2014-2020.

Västerbottens miljömål följer i stort de 16 nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål. För målet Begränsad klimatpåverkan har en regional anpassning inkluderat ett övergripande utsläppsmål samt sex sektorsspecifika utsläppsmål för samhällssektorerna, transporter, energiförsörjning, industriprocesser, jordbruket, arbetsmaskiner samt avfall och avlopp.

Målet:
De totala utsläppen av växthusgaser i Västerbottens län bör år 2020 vara 27 procent lägre än år 1990, det vill säga 500 580 ton CO2-ekvivalenter.

Sektorsspecifika mål för minskningar:

 Sektor  Minskning %
 Transport  20
 Energiförsörjning  60
 Industri  20
 Jordbruk  15
 Arbetsmaskiner  10
 Avfall och avlopp  60

 

Länsstyrelsen har tillsammans med många av länets aktörer bedrivit processen Samverkan för hållbar utveckling i Västerbottens län. Två viktiga resultat från denna process är länets åtgärdsprogram och våra nya regionala miljömål.