Grundvatten av god kvalitet

Målet är att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Isälvsavlagringar som har eller förväntas få betydelse för framtida dricksvattenförsörjning bör undantas från tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Barn som tar dricksvatten från en brunn.

Skyddet för grundvatten behöver förstärkas för att vi ska kunna nå målet. Exempelvis behöver många vattenskyddsområden fastställas för både huvud- och reservvattentäkter. Riksintressen för dricksvatten behöver också införas i lagstiftningen.

Avsluta täkter inom vattenskyddsområden

Det är viktigt att de grustäkter som pågår inom vattenskyddsområden avslutas när tillstånden går ut. Länsstyrelsen försöker påverka verksamhetsutövarna att använda berg och restprodukter istället för naturgrus i ballastproduktionen. Senast 2018 kommer alla gällande täkttillstånd inom skyddsområde för vattentäkt att vara avslutade.

Tungmetaller och radon kan finnas i grundvattnet

I länets mineralrika områden, t ex Skelleftefältet kan det naturligt finnas tungmetaller som arsenik i grundvattnet. Då kan man också se högre halter i dricksvattnet, speciellt i bergborrade brunnar. I områden med alunskiffer i berggrunden kan radonhalten i dricksvattnet  vara högre än normalt. För att avhjälpa dessa problem kan man installera reningsfilter. I svårare fall kan man behöva ta vatten från bättre brunnar.