Ingen övergödning

Målet är att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Dessutom ska kunskapen om effekter av näringsbelastning på bruna vatten, det vill säga vatten med hög halt av humus, öka.
Barn som leker längs strandkanten

I Västerbotten är vi ganska förskonade från problem med övergödning och målet kommer att nås. I vissa områden förekommer det dock algblomningar, syrefria bottnar och igenväxning. De här områdena finns oftast nära tätorter, industrier och avloppsreningsverk, jordbruksmark eller stugområden med enskilda avlopp.

Problem med enskilda avlopp

Många av de mindre reningsverk och enskilda avlopp som finns i länet når förmodligen inte upp till miljökraven. Det kan skapa övergödningsproblem i dessa områden. Därför behövs det kraftfulla åtgärder för att förbättra reningen från de avloppen.