Säker strålmiljö

Målet är att människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Kunskapen ska öka bland länets befolkning om elektromagnetisk strålning.

Utvecklingen av cesiumhalter i bär, svamp, fisk och kött ska fortlöpande kontrolleras och befolkningen informeras. Länet ska ha god beredskap inför eventuella nya kärnkraftsolyckor och andra olyckor med radioaktivt material.
Kvinna som solar på isen. UV-strålning kan orsaka hudcancer.

Den yttre strålning som idag beräknas ha störst effekt på människors hälsa är UV-strålningen. Solens UV-strålning är den största orsaken till hudcancer. För att minska antalet hudcancerfall behöver vi ändra vårt beteende och våra solvanor, vilket tar tid.

Radon kartlagt i bergborrade brunnar

I Västerbotten finns berggrund med radon i bland annat kustområdet norr om Skellefteå, samt i kommunerna Vilhelmina, Sorsele och Storuman. Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när uran faller sönder. Alla bergborrade dricksvattenbrunnar i länet är provtagna på radon. Åtgärder har satts in vid behov, främst i form av radonavskiljare. Många av de privata dricksvattenbrunnarna är dock inte undersökta.