Frisk luft

Målet är att halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller andra riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med överkänslighet och astma.
Berguddens fyr på Holmön där Länsstyrelsen mäter luftkvalitet.

I Västerbotten är vi relativt förskonade från luftföroreningar. De problem som finns är i tätorterna och beror på vägtrafik, arbetsmaskiner och vedeldning. I tät bebyggelse där det är mycket trafik uppstår snabbt höga halter av luftföroreningar, särskilt om det är vindstilla.

De flesta luftföroreningar minskar successivt, förutom kväveoxider och partiklar. Trafikplanering och ändrat beteende hos trafikanterna är exempel på vad som krävs för att åtgärda problemen.

 

 Interna länkar