Ett rikt växt- och djurliv

Målet är att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljö och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.

Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Det här är ett mål som är mycket svårt att nå. Vi vet för lite om hur läget ser ut för många arter och hur de ska kunna leva vidare. Dessutom används inte de biologiska resurserna på ett hållbart sätt.
Flodpärlmusslor i vattendrag

Arter kommer att försvinna

Många arter kommer att dö ut världen över. Även i Västerbotten kommer vissa arter att försvinna i framtiden. Arter som idag ser ut att klara sig bra kommer att försvinna från länet framöver eftersom det saknas nya områden där de kan leva vidare.

Klimatförändringarna kommer att medföra att många nordliga arter försvinner från Västerbotten, speciellt i fjällen.

Inventering av flodpärlmussla