God bebyggd miljö

Målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokalieras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Det här målet är möjligt att nå om arbetet med bland annat fysisk planering förbättras. Många kommuner i inlandet behöver mer resurser och kompetens inom det här området. 
Bilar vid vägkorsning i stad

Buller kan vara ett problem

Överlag är bullernivån i Västerbotten bra, men längs större vägar och inom vissa tätorter finns en del problem. De flesta av oss bor längs kommunala vägar och vi behöver undersöka kommunernas arbete med trafikbuller närmare. Buller kan också vara ett problem på pubar, gym och discon. Det är dock främst vid konserter som ljudnivåerna överskrids.

Vi använder mer förnyelsebar energi

Vi använder allt mer energi från fjärrvärme, biobränsle, vindkraft och solvärme för att värma upp våra bostäder. Fjärrvärmenätet i länet byggs ut kontinuerligt samtidigt som oljepannor ersätts med biobränslepannor.