Ett rikt odlingslandskap

Målet är att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Det öppna odlingslandskapets omfattning bibehålls och utvecklas i hela länet.
Bonde med kossor i hagen

Vi måste fortsätta att utveckla Västerbottens jordbruk. När det nu finns färre bönder och betesdjur i fjällen, inlandet och delar av kusten behöver vi kompensera med exempelvis nya jordbruk och odling av energigrödor.

En ökad andel lokalproducerat grovfoder och spannmål skulle ge ett öppnare åkerlandskap och dessutom minska inköpsbehov och transporter från andra län eller länder.

Vi behöver lokalproducerade livsmedel

Den brukade åkermarken i länet minskar och därmed försvinner det öppna odlingslandskapet allt mer. En ökad produktion och ett större utbud av lokalproducerade livsmedel skulle öka möjligheterna till ett rikt och öppet odlingslandskap. Då kan alla bidra till målet genom att välja dessa livsmedel i butiken.