Levande skogar

Målet är att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras, samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Det här är ett svårt mål att nå till år 2020. Det beror bland annat på att det tar lång tid innan vi kan undersöka effekterna av de åtgärder vi utför idag - naturen reagerar långsamt.
Länsstyrelsens personal bränner skog i naturreservat.

Skyddet måste öka

Det är ekonomiska ramar som till stor del styr arbetet med att skydda skogen och det behövs mer resurser för ersättning till markägare. Ett skyddat område ökar möjligheterna för många känsliga arter att leva vidare. Skogsskyddet måste också öka för att bevara kulturmiljövärden. Forn- och kulturlämningar skadas främst genom markberedning.

Vi bränner skogen för naturens skull

Bränder har varit ett naturligt inslag i Västerbottens skogar under lång tid. Därför finns det många arter som är anpassade till detta. Eftersom de flesta bränder bekämpas mycket effektivt idag, missgynnas många arter som lever på bränd och död ved och sådana som utnyttjar lövträd. 

Länsstyrelsen bränner därför delar av skogen i olika naturreservat för att skapa förutsättningar för de brandgynnade arterna. Det ger också utrymme för lövträd att växa.

 Externa länkar

 Interna länkar