Myllrande våtmarker

Målet är att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Våtmarker av klass 1 och 2 i länets våtmarksinventering och våtmarker som ligger inom riksintresse för naturvård undantas från arbetsföretag som påtagligt kan skada våtmarkernas naturvärden.

Övriga våtmarker med höga natur- och kulturmiljövärden skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som kan skada dem.
Utdikningen av våtmarker har minskat betydligt sedan 1980-talet, men många våtmarker i länet har ändå tagit skada. Vi arbetar med att skydda och återställa värdefulla våtmarker, men det går långsamt på grund av bristande resurser. Den regionala strategin för skydd och skötsel av våtmarker ger riktlinjer för hur arbetet ska gå till.
Kossor som betar på en restaurerad strandäng.

Många återställer våtmarker i odlingslandskapet

Arbetet med att återställa våtmarker i odlingslandskapet sker genom statligt stöd och på initiativ av konsulter, skogsbolag, privatpersoner och ideella föreningar. Banverket har även tvingats anlägga och återställa våtmarker för att kompensera för skadorna av Botniabanans dragning inom Umeälvens delta.