Hav i balans samt levande kust och skärgård

Målet är att Västerbottens kust- och havsområde har en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden och brackvattenmiljöns ekologiska funktion bevaras.

Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
Länsstyrelsens personal dricker kaffe vid stranden inom Snöanskärgårdens naturreservat.

Västerbottens kust är ganska förskonad från stora miljöproblem som övergödning och överfiske. För att nå målet behöver vi dock mer kunskap om viktiga rekryteringsområden för fisk och om vilka vandringshinder som finns i de vattendrag som mynnar längs kusten.

Naturreservat och skydd av kulturvärden

Ett annat viktigt område att prioritera är skyddet av natur- och kulturvärden längs kusten. Länsstyrelsen arbetar med att införa marina naturreservat i länet. De aktuella områden inkluderar också värdefulla kulturmiljöer som därmed kan få ett bättre skydd.

Även tillgängligheten till och informationen om natur- och kulturvärden längs kusten behöver förbättras. Det handlar bland annat om att sätta om skyltar med kartor och annan information, och att göra stigar inom reservaten lättframkomliga.