Färdplan 2050

Länsstyrelsen har haft i uppdrag att genomföra dialoger om hur den regionala nivån kan bidra till att klimatvisionen uppnås till 2050 på ett kostnadseffektivt sätt.

Vid FN:s klimatkonferens i Cancún i Mexico 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga koldioxidutsläpp.

Den svenska regeringen aviserade klimatproposition (prop.2008/2009:162) en vision där Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären till 2050.

Regeringen gav Naturvårdsverket uppdraget att i samråd med Energimyndigheten och efter samråd med en rad centrala myndigheter och länsstyrelserna att lämna ett underlag för en svensk färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha utsläpp av växthusgaser år 2050.

Här kan du läsa Naturvårdsverkets underlag till färdplan 2050

Under 2012 genomförde länsstyrelsen dialogmöten med aktörer inom olika sektorer i länet. Dialogernas syfte var att identifiera möjligheter och hinder för att nå klimatmålen till 2050. Resultaten från dialogerna utgör en del i det underlag som rapporterades till Naturvårdsverket i december 2012, se länk nedan.

Västerbottens län Färdplan 2050.pdf