Klimatrådet Västerbotten

Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Klimatrådets syfte

Klimatrådet startades 2011 och är ett samverkansråd för strategiska hållbarhetsfrågor.  Rådet ska vara en samordnande och pådrivande kraft för klimat-, energi-, och miljöfrågorna i länet. Klimatrådet fungerar som en rådgivande grupp till Landshövdingen och bidrar till visionen att Västerbotten ska bli det hållbaraste länet 2020. Klimatrådet är också en arena för alla deltagare att sprida information om det klimat-, energi -, och miljömålsarbete som pågår i respektive organisation.

Länsstyrelsen har ansvaret att delge rådet omvärldsbevakning internationellt, nationellt och regionalt. Klimatrådet bidrar med idéer, möjliggör utbyte av erfarenheter, samt identifierar synergieffekter, samarbetsmöjligheter och målkonflikter.

Klimatrådet är en viktig part när det gäller att samverka kring strategiska hållbarhetsfrågor. Genom breda diskussioner och utbyte av erfarenheter kan Klimatrådet bidra med idéer och synpunkter till samlade arbetet för att nå visionen: Västerbotten ska vara det hållbaraste länet år 2020.