Klimat- och energistrategi för Västerbottens län

Klimatsmart Västerbotten

Länsstyrelsen har, av regeringen, fått i uppdrag att utarbeta en regional energi- och klimatstrategi. Som en del i detta arbete formulerade ett 40-tal organisationer 2010 en gemensam vision och strategiska prioriteringar, där deltagande organisationer inom sina ansvarsområden verkar för att begränsa klimatpåverkan och bidra till att klimatanpassa samhället.

Under år 2011 vidareutvecklades det regionala arbetet och en regional klimat- och energistrategi togs fram i bred samverkan. Arbetet har utgått från visionen och prioriteringarna som formulerades 2010 i Klimatsmart Västerbotten.

Klimat- och energistrategin skickades ut på remiss och beslutades i februari 2012. Strategin hittar du nedan.

Klimat- och energistrategi.pdf