Konsekvenser av klimatförändringar på regional och lokal nivå

Foto: Patrik Umebild AB

Under 2013 fick Länsstyrelsen i uppdrag av regeringen att sammanställa, redovisa och göra jämförelser av det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå. Genom en kartläggning av kommunernas arbete via ett frågeformulär, workshop, kommunbesök och kommunanalyser har Länsstyrelsen och länets kommuner fått en god bild över vilka sårbarheter och behov som finns i länets kommuner.

Resultatet av analyserna visar hur klimatanpassningsarbetet ser ut i länets kommuner idag och vilka insatser som bör prioriteras. Analyserna presenteras i kommunvisa rapporter samt en länsövergripande rapport sammanfattar konsekvenserna för länet. Alla dessa dokument finns att ladda hem via högerspalten.

Redan 2011 togs en regional klimat- och sårbarhetsanalys fram tillsammans med SMHI och SGI. De kommunala analyserna bygger delvis på denna.

Klimat- och sårbarhetsanalys för Västerbottens län

 

Länsstyrelsen har sammanställt en rapport om klimatförändringarnas konsekvenser för arter, ekosystem och biologisk mångfald i Norrbottens och Västerbottens län. Rapporten beskriver även Länsstyrelsen Västerbottens arbete med naturmiljön och koppling till klimatanpassning.

Naturmiljö och klimatförändringar i Västerbotten

Klimat- och sårbarhetsanalyser