Klimatanpassa Västerbotten

Länsstyrelsen fick år 2009 i uppdrag att samordna det regionala arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. År 2013 kompletterades uppdraget till att även omfatta arbetet med att följa upp det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå samt utarbeta en regional handlingsplan. Vår handlingsplan är nu fastställd och heter Klimatanpassa Västerbotten.
Klimatanpassa Västerbotten - Regional handlingsplan för klimatanpassning.

Målet med Klimatanpassa Västerbotten är att skapa en vägledning för att aktivt möta klimatförändringar, det vill säga minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle. Arbetet har bedrivits genom framtagande av kunskapsunderlag, utbildning, seminarier, dialogmöten med länets kommuner, regionala aktörer och nationella myndigheter samt spridning av information.

Analyserna som tagits fram visar att klimatförändringarna med ett varmare och blötare klimat kan komma att påverka flera områden i Västerbottens län, både negativt och positivt. Västerbottens läns förmåga att klara av förändringarna och ta vara på möjligheterna beror bland annat på hur väl samhället lyckas anpassa planering och verksamhet till de nya förutsättningarna.

Den fullständiga handlingsplanen med analyser och rekommenderade insatser kan du läsa här Klimatanpassa Västerbotten.

 

 

 Konsekvenser av klimatförändringarna