Ansvar och roller

Klimatanpassning berör många intressen och involverar många aktörer på olika nivåer. Några aktörer har utpekade uppdrag medan de flesta ska införliva klimatanpassningsproblematiken i den ordinarie verksamheten. Stora insatser kommer att krävas både nationellt, regionalt och lokalt för att anpassa samhället till ett förändrat klimat

Nationellt

Ingen nationell myndighet har idag det övergripande ansvaret för klimatanpassningsfrågan men många av de centrala myndigheterna är inblandade i arbetet genom deras respektive sektorsansvar.

Tillsammans har sju myndigheter (Naturvårdsverket, SGI, MSB, SMHI, Energimyndigheten, Lantmäteriet och Boverket) startat en webbportal för att samla den kunskap som finns idag om sårbarhet och anpassning till hjälp för alla som arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Även andra myndigheter har fått utpekade uppdrag. Samtidigt som Regeringen pekade ut Länsstyrelserna som de regionala samordnarna fick också SGI (Statens geotekniska institut) i uppdrag att utreda skredförutsättningarna i Göta älvdalen med hänsyn till klimatanpassning och Lantmäteriet fick extra anslag för att ta fram en ny höjddatabas. 

Naturvårdsverket som har miljömålsansvaret för begränsad klimatpåverkan fick också uppdraget om uppföljning av Länsstyrelsernas arbete med klimatanpassning.

Regionalt

Länsstyrelsen fick enligt klimat- och energipropositionen 2009 uppdraget att samordna och driva på klimatanpassningsfrågorna i länet. I detta ska även ingå en redovisning av hur länsstyrelsen genomför och följer upp sina regionala handlingsplaner för klimatanpassning. Förutom det särskilda samordningsuppdraget så ansvarar Länsstyrelsen för analys, stödjande arbete och tillsyn inom en en rad andra områden som berörs av klimatanpassning. Klimatanpassningsfrågorna integreras på så vis även i Länsstyrelsens ordinarie verksamheter.

Lokalt

I ett flertal utredningar och betänkanden betonas den lokala nivåns ansvar för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Kommunerna har en viktig roll och omfattar ett flertal verksamheter där klimatanpassning kan och bör ske.  Kommunerna besitter planmonopol, ansvarar för fungerande vatten- och avloppsanläggningar, vård och omsorg etc. och har därmed ett stort ansvar för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Det finns andra organisationer, företag, bolag etc. som har en viktig roll i anpassningsarbetet och god samverkan mellan aktörer är en nyckel till ett framgångsrikt arbete.