Energiomställning och utsläppsminskningar

En fossiloberoende fordonsflotta

En fordonsflotta som 2030 är oberoende av fossila bränslen är ett steg på vägen mot regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år 2050. Långtgående åtgärder krävs. Det innebär en omställning av såväl fordon, vilka bränslen som driver dem samt hur de används. Det finns ingen enskild åtgärd som löser uppgiften, det kommer snarare att handla om ett paket av samverkande åtgärder. Det kan handla om konkreta teknikspecifika insatser, men även om generella styrmedel eller en förändrad inriktning vad gäller samhällsplanering.

För att kartlägga möjliga handlingsalternativ och identifiera möjliga åtgärder för hur Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta tillsattes utredningen Dir. 2012:78 Fossiloberoende fordonsflotta - ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser.

Utredning som lämnade sitt slutbetänkande den 16 december 2013 har i sitt uppdrag att kartlägga möjliga handlingsalternativ och identifiera möjliga åtgärder för hur Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta. Det är komplexa frågor som är avgörande i det fortsatta arbetet med att uppnå regeringens mål och visioner för transportsektorn. Utredningen spänner över allt från tillförsel av energi till fordonsflottan, infrastrukturen, fordonen och olika slags trafik.

Slutbetänkandet kan du läsa här 

Regeringens klimat- och energipolitik

Regeringens mål för klimat- och energipolitiken till år 2020 är: 

  • 40 procent minskning av klimatutsläppen
  • Minst 50 procent förnybar energi
  • 20 procent effektivare energianvändning
  • Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn

Läs mer om regeringens energipolitik här