Radon

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken att drabbas. För dem som är rökare är risken särskilt stor. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att cirka 450 personer årligen dör i lungcancer orsakad av radon. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Egenskaper

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den. Mer information om radon hittar du på Radonguiden genom att klicka på länken som finns till höger på sidan.

Rikt- och gränsvärden

Enligt miljöbalken kan en myndighet kräva att en fastighetsägare sänker halten under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft), som är riktvärdet för befintliga byggnader. Enligt Boverkets Byggregler är gränsvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3. Livsmedelsverket har fastställt ett gränsvärde på 100 Bq/l för radon i dricksvatten från allmänna anläggningar, vatten med halter över 1 000 Bq/l bedöms innebära olägenhet för människors hälsa.

Läget i Västerbotten

I Västerbotten finns områden med betydande risk för förhöjda radonhalter i marknära bostäder. Det finns även bostäder byggda av blå lättbetong, ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial, som tillverkades mellan 1929 och 1975 och som kan ge förhöjda radonhalter. I kommunerna kan förhöjda radonhalter i vatten vara det dominerande radonproblemet.

Länsstyrelsen sammanställde under 1999 uppgifter om radonhalter i bostäder. Man kom då fram till att att samtliga borrade brunnar i länet bör provtas med avseende på radon. Rapporten finns att läsa till höger på sidan.

Rapporten är utgiven av: Livsmiljöprojektet i Västerbottens län Ansvarig funktion: Fiske/miljöövervakning, Länsstyrelsen i Västerbottens län. Ledningsgrupp: Lars Beckman, kommunförbundet (ordförande) och Lennart Mattsson, Länsstyrelsen (projektledare). Projektsekreterare: Pernilla Olsson (1997) och Christer Wilhelmsson (1998). Kartbilder ur GSD-Röda kartan, © Lantmäteriverket, 1998. Medgivande 507-98-4424.

Nationellt tillsynsprojekt

Socialstyrelsen har sammanställt resultaten från ett nationellt tillsynsprojekt om radon i skolor och förskolor. I projektet har kommuner kontrollerat förskolornas och skolornas egenkontroll med avseende på radonhalter. Rapporten visar halterna av radon i 50 procent av kommunerna, vilket motsvarar cirka 70 procent av antalet barn i förskole- och skolåldern. Kommunerna har goda möjligheter att nå miljökvalitetsmålet för radon.