Elektromagnetiska fält

I dag lever människor i ökande omfattning bland elektromagnetiska fält. Dessa finns överallt, från de mycket omtalade fälten runt mobiltelefoner och master till de mindre omtalade fälten runt TV-antenner och dammsugare.

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har ansvar för att skadliga effekter av strålning på människor och miljö i Sverige ska vara så små som möjligt.

Om det i framtiden visar sig att elektromagnetiska fält på olika sätt leder till hälsoeffekter kan detta ur ett folkhälsoperspektiv ha stor påverkan på befolkningen, eftersom i princip alla människor exponeras för elektromagnetiska fält i dagens moderna samhälle. SSI är huvudansvarig för det nationella miljökvalitetsmålet Säker Strålmiljö.

Ett av delmålen för Säker Strålmiljö lyder: ”Riskerna med elektromagnetiska fält ska kontinuerligt kartläggas och nödvändiga åtgärder ska vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras”. SSI m. fl. har konstaterat att ytterligare forskning är nödvändig för att klargöra sambanden mellan exponering av elektromagnetiska fält och hälsorisker.