Dricksvatten

Tillgången på rent dricksvatten är en viktig försörjningsfråga. I förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att bostäder ska ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål för att undvika olägenheter för människors hälsa.

Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för frågor som gäller dricksvatten från allmänna dricksvattenanläggningar. Verket skriver regler för hantering och kontroll samt fastställer gränsvärden för dricksvatten för vattenverk som tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Detta regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

De flesta större vattenverken i Västerbottens län har tillgång till reservkraft för att kunna fungera även vid strömavbrott.

För små vattenverk eller egna brunnar gäller Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17) och kungörelse (SOFS 2005:20) om ändring av dessa. Ändringen består i att det numera även finns ett riktvärde för uran i dricksvatten. Socialstyrelsen har tagit fram en handbok för enskilda brunnar. Handboken samt annan information kring dricksvatten hittar du på Socialstyrelsens hemsida som kan nås via länken till höger. Även Livsmedelsverket har information om dricksvatten på sin hemsida.

Foto Länsstyrelsen i Västerbotten