Nationella minoriteter i Västerbotten

Lovikavante

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget i uppdrag att följa upp lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft den 1 januari 2010.

Länsstyrelsen och Sametinget ska årligen göra en samlad bedömning av hur lagen efterlevs och rapportera detta till regeringen.

Länsstyrelsen ska också tillsammans med Sametinget samordna arbetet för de minoritetspolitiska målen på en nationell nivå. Detta innebär till exempel att vi kommer att genomföra informationsinsatser samt stödja kommunerna och minoriteterna i sina strävanden att upprätta samråd på kommunal nivå. Uppdraget innebär dessutom att Länsstyrelsen och Sametinget ska fördela statsbidrag till de kommuner och landsting som ingår i förvaltningsområdena.

 

Affisch

Förvaltningsområden

Västerbotten ingår i förvaltningsområdena för finska och samiska.

I det samiska förvaltningsområdet ingår kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Umeå och Vilhelmina samt Västerbottens läns landsting.

I det finska förvaltningsområdet ingår Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Även andra kommuner har möjlighet att frivilligt ansöka om att ingå i förvaltningsområden. Regeringen fattar beslut om sådan anslutning efter ansökan av kommun som vill ingå. Ansökan ska ha inkommit till Regeringskansliet senast den 1 april.

Insatser för att stärka minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråkens framtid i Sverige är oviss. Vissa av språken är starkt hotade. Aktiva insatser behövs för att stärka och bevara de nationella minoritetsspråken.

Att revitalisera ett språk betyder att vidta åtgärder så att ett hotat språk börjar återta mark bland annat genom att fler börjar tala det. Utöver åtgärder för att enskilda ska ges möjligheter att använda minoritetsspråken i kontakter med myndigheter pågår flera andra insatser.

Samiska språkcentra

Två samiska språkcentra har etablerats i det sydsamiska området, i Östersund respektive Tärnaby. Sametinget är huvudman för dessa språkcentra som bedriver utåtriktad verksamhet för att utveckla och stimulera till en ökad användning av det samiska språket. För att stärka språket utökas också tillgången till integrerad samisk undervisning från och med 2010.