STYREL

Styrning av el till elanvändare vid elbristsituationer

Om det uppstår brist på el i Sverige riskerar eldistributionen att kollapsa. För att skydda hela det nationella elsystemet kan elanvändare i denna situation därför behöva kopplas bort. En arbetsprocess för att kunna göra en sådan bortkoppling har påbörjats i Västerbottens län.

Varför Styrel?

Dagens system för frånkoppling innebär att delar av elnäten kan kopplas från utan hänsyn till vilka elanvändare som är samhällsviktiga. Styrel däremot är ett system för att på lokal och regional nivå kunna prioritera så att de elanvändare som är kritiska för samhället får el även i en el-bristsituation.

Hur påverkar Styrel medborgarna?

Målet med Styrel är att de viktigaste funktionerna i samhället skall upprätthållas även vid en elbristsituation. Elanvändare som kan bli prioriterade är till exempel sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och elektroniska kommunikationer. I praktiken betyder detta att säkerheten för medborgarna och samhällets funktionalitet kan upprätthållas även under en elbristsituation.

Vad innebär Styrel för kommunerna?

Styrel är en metod som ger kommunerna och centrala myndigheter möjlighet att själva påverka vilka elanvändare som är kritiska för samhället och därför bör prioriteras. Genom Styrel möjliggörs selektiva bortkopplingar i elnätet. Därför ska kommunerna identifiera samhällsviktiga verksamheter och stämma av tekniska förutsättningar för prioritering med elnätsföretagen i respektive kommun.

Vilken roll har Länsstyrelsen i Styrel-projektet?

Länsstyrelsen samordnar Styrel-arbetet inom länet. Detta innebär bland annat att Länsstyrelsen sammanställer kommunernas förslag tillsammans med centrala myndigheters underlag till prioriteringar så att Svenska Kraftnät sedan kan fatta det slutliga beslutet om vilka el-användare som skall prioriteras vid en elbristsituation.

Vad har Länsstyrelsen hittills gjort i Västerbottens län?

En första planering för Styrel har genomförts i länet. Det innebär att Styrel nu kan användas ifall kortvarig elbrist skulle uppstå.

Fortsatt arbete

Arbetet med Styrel går vidare. Planeringen för Västerbotten kommer under 2013 att revideras och uppdateras vid behov.

 Länkar till centrala myndigheter