Samverkan

En viktig del av vårt arbete med krisberedskap är att bygga upp nätverk för samverkan. Nätverken syftar till att skapa relationer med olika krishanteringsaktörer redan innan en kris uppstår, öka vår gemensamma kunskap och göra gemensamma förberedelser för att underlätta samverkan under en kris.

Nätverk för samverkan

Länsstyrelsen driver och deltar i flera olika typer av nätverk. Några av de viktigaste nätverken är:

  • Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor utgör en resurs för regional samverkan i länet. Enligt rådets styrdokument ska kommuner och andra aktörer i länet genom rådet kunna framföra behov av resurser, information eller annat stöd till rådets aktörer. Rådets syfte är att skapa en gemensam lägesbild/uppfattning, tillhandahålla samlad information till media och allmänhet samt att verka för en effektiv användning av resurser vid en kris.
  • NordSam är ett samarbete mellan krisberedskapsenheterna på länsstyrelserna i Sveriges nordligaste län - Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.
  • Västerbottens regionala nätverk för kriskommunikation består av kommunikationssansvariga från olika krishanteringsaktörer i länet. Inom nätverket anordnas workshops och träffar för att öka kompetens och möjlighet till effektivare kommunikation vid en kris.
  • Beredskapssamordnarnätverk där kommunernas, polisens och landstingets beredskapssamordnare eller motsvarande funktion finns representerade.
  • Samordningsgruppen för information vid höga flöden är en operativ och länsöverskridande grupp med representanter från dammägare, kraftverksbolag, länsstyrelser, kommuner m fl, med uppgift att svara för samordning av information och förslag till åtgärder för att minska verkningar av höga flöden.
  • Älvsamordningsgrupper med länsöverskridande och privat-offentlig samverkan kring beredskap för dammbrott, höga flöden och översvämningar i Ångermanälven, Umeälven och Skellefteälven.
  • Regional samordningsfunktion är ett samarbete mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis. Samordningsfunktionen arbetar gemensamt med utbildningar och övningar inom området farliga ämnen (CBRN).
  • Räddningschefsnätverket

Vem man samverkar med vid en kris beror på vad som har hänt och var. Samverkan sker dock i stort sett alltid med berörda kommuner, aktörer som ingår i Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor och med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men samverkan med andra aktörer sker inte bara vid en kris, utan är en stor del av Länsstyrelsens vardagliga arbete.