Risker i länet

Översvämningar, omfattande elavbrott och nedfall efter kärnteknisk olycka är exempel på händelser som kan innebära stora påfrestningar på samhället.

Specifikt för länet ur risksynpunkt är de stora älvarna med risk för översvämningar vid höga flöden, ett stort antal reglerings- och kraftverksdammar med risk för dammbrott och de stora arealerna skog som för med sig en risk för omfattande skogsbränder. Långa avstånd, ojämn befolkningskoncentration och låg befolkningstäthet i stora delar av länet innebär också särskilda förutsättningar för förebyggande insatser och hantering av eventuella kriser.

För mer information om arbetet med att identifiera och förebygga länets risker, se rubriken Risk-och sårbarhetsanalys.