Krishantering och räddningstjänst

Vårt samhälle drabbas då och då av olika typer av olyckor, hot och påfrestningar. Det kan vara allt från trafikolyckor och bränder till översvämningar och terrordåd. Hanteringen av dessa händelser kräver insatser från olika delar av samhället. Insatserna kan utgöras av både krishantering och räddningstjänst.

Krishantering

Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som till exempel elförsörjningen eller vår hälsa och frihet.

Kriser kräver ofta snabba och samordnade insatser från olika aktörer för att hantera och begränsa dess konsekvenser. Det är dessa insatser som utgör krishanteringen.

För att kunna hantera kriser på ett bra sätt måste ansvariga aktörer också förbereda sig genom till exempel riskanalyser, planering, utbildning och övning. I vissa fall går det också att göra förebyggande åtgärder för att förhindra att en kris uppstår.

Länsstyrelsens roll vid krishantering

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar för länet. Detta innebär att vi har en samordnande och stödjande roll när det gäller krisberedskapen i länet.

Länsstyrelsens ansvar vid krishantering regleras i:

  • Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
  • Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Läs mer om Länsstyrelsens roll vid krishantering under rubriken Geografiskt områdesansvar.

 

Länsstyrelsens krisorganisation

För att kunna ta sitt ansvar vid både krishantering och räddningstjänst har Länsstyrelsen en krisledningsorganisation som kan aktiveras vid behov. Länsstyrelsen har också Tjänsteman i Beredskap (TiB) som nås dygnet runt och kontaktas via SOS Alarm.

Räddningstjänst

Räddningstjänst är de insatser som staten eller kommunerna ansvarar för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Den lagstiftning som reglerar samhällets räddningstjänst och den enskildes ansvar är:

  • Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
  • Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Lagen skiljer mellan statlig och kommunal räddningstjänst. Lite förenklat kan sägas att all räddningstjänst som inte är statlig är kommunal räddningstjänst.

Länsstyrelsens roll vid räddningstjänst

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst och sanering i länet vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. 

Vid omfattande räddningsinsatser kan också länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs. Vi ska också samordna kommunal och statlig räddningstjänst.

Läs mer om kommunal och statlig räddningstjänst under rubriken Räddningstjänst