Förordning om översvämningsrisker

Översvämningsdirektivet genomförs i Sverige genom Förordning (SFS 2009:956) om översvämningsrisker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i tre steg under åren 2009-2015.

Arbetet med Översvämningsdirektivet sker i sexårscykler och därför är de olika stegen återkommande. Länsstyrelsen i Norrbottens län samordnar arbetet i Bottenvikens vattendistrikt och har därför en koordinerande roll.

Under steg 1 ska MSB bedöma och peka ut tätorter med betydande översvämningsrisk utifrån ett antal kriterier. MSB presenterade sin första bedömning i december 2011. I detta steg pekades Vännäsby ut som en tätort med betydande översvämningsrisk i Västerbottens län. Inom Bottenvikens vattendistrikt har även Haparanda och Älvsbyn i Norrbottens län pekats ut.

I steg 2 ska kartor utarbetas i två steg. Först tar MSB fram kartmaterial som visar vattenstånd och översvämningshotade områden för de utpekade tätorterna och sedan arbetar länsstyrelserna fram kartor som illustrerar översvämningsrisker och hotade objekt inom dessa hotade områden. MSB ansvarar för steg 2a och utpekade länsstyrelser ansvarar för steg 2b. Riskkartorna offentliggörs 2013-12-20.

I det tredje steget ska riskhanteringsplaner fastställas för de utpekade tätorterna. Lämpliga mål för riskhanteringen ska fastställas för berörda områden. Planerna ska innehålla åtgärder för att uppnå målen och beakta relevanta aspekter. Länsstyrelsen Västerbotten ansvarar för arbetet med riskhanteringsplaner för Vännäsby. Riskhanteringsplanerna ska vara framtagna till slutet av 2015.

Mer att läsa om Sveriges arbete med Översvämningsdirektivet finns på MBSs webbplats.