Skogsbrandbevakning

Länsstyrelsen ansvarar för skogsbrandbevakning med flyg och beslutar inom ramarna för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) riktlinjer om bevakning med flyg ska bedrivas i länet.

Skogsbrandbevakning med flyg 2014

Länsstyrelsen förlänger skogsbrandbevakningen med flyg fram till 30 september 2014.

Länsstyrelsen har efter överenskommelse med Umeå brandförsvar beslutat att förlänga tiden för skogsbrandsbevakning med flyg. Enligt tidigare beslut skulle bevakningen pågå mellan 16 maj och 15 september. Nu förlängs alltså perioden fram till 30 september 2014. Den varma sommaren har gjort att det är torrt i markerna och risken för skogsbrand bedöms kvarstå.

För utförande av skogsbrandbevakningen har Länsstyrelsen träffat avtal Sören Bergmark (enskild firma) om utförande av tjänsten. Bevakningen genomförs längs två bevakningsslingor, östra och västra slingan indelade i vardera tre delslingor.

Umeå brandförsvar svarar för det dagliga operativa arbetet med att bedöma och besluta i vilken omfattning skogsbrandbevakning med flyg ska genomföras.

Bedömningen görs i enlighet med MSB:s riktlinjer efter en sexgradig skala 1 - 5E. Bevakning med flyg sker dagligen då det råder stor (4), mycket stor (5) och extremt stor (5E) brandrisk i skog och mark. Bevakning kan också ske då lokala förhållanden motiverar det.