CBRNE

En olycka eller ett avsiktligt angrepp med farliga ämnen kan få mycket allvarliga konsekvenser för såväl individer som för samhället. Farliga ämnen benämns på fackspråk för CBRNE och står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen.

Regional Samordningsfunktion (RSF)

Inom området farliga ämnen (CBRN) är det särskilt viktigt med gemensam utbildning, övning och planering för en god gemensam förmåga. I länet finns det ett samarbete mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis. Samarbetet kallas för den Regionala Samordningsfunktionen (RSF).

Samordningsfunktionen planerar den gemensamma verksamheten, inventerar behoven hos respektive organisation och anpassar de nationella riktlinjerna och utbildningsmaterialet till de regionala och lokala förutsättningarna. I verksamheten ingår till exempel att:
  • Långsiktigt planera uppbyggnaden av gemensam förmåga inom C-, B- respektive RN-området.
  • Planera och genomföra gemensamma utbildningar och övningar i regionen.
  • Utveckla och upprätthålla den gemensamma insatsplaneringen inför CBRN-händelser.
  • Vidareutveckla gemensam taktik och metodik för arbete i skadeområdet. 

Stärkt CBRNE-förmåga i norra Sverige

För att kunna bemöta den framtida risk- och hotbilden i norra Sverige bedriver Länsstyrelsen Västerbotten, i samarbete med NordSam, ett utvecklingsprojekt som syftar till att förstärka sektors- och länsövergripande samverkan mellan olika aktörer inom CBRNE-området.

I projektet, som i stor utsträckning baseras på resultatet från samarbetet mellan NordSam och European CBRNE Center koordineras och genomförs aktiviteter som sträcker sig över flera områden såsom kunskapsutveckling, riskanalys, förmågebedömning och metodutveckling.