Material

Länsstyrelsen Västerbotten tar med jämna mellanrum fram olika typer av rapporter och publikationer, till exempel statistikböcker, jämställdhetsanalyser och kartläggningar. Syftet med dessa är att de ska kunna användas som kunskaps- och planeringsunderlag för aktörer i länet.

Länsstrategi för jämställdhetsintegrering

 

2017: "Ett jämställt Västerbotten - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018-2020

 

            
Med syfte att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen regionalt och för att främja fördjupad samverkan mellan länsaktörer har samtliga Länsstyrelser fått i uppdrag att ta fram länsstrategier för arbetet med jämställdhetsintegrering som ska gälla för perioden 2018 - 2020.
 
 
 

Strategin har sin utgångspunkt i utvecklingen i länet under de senaste 20 åren och fokuserar på sex utvecklingsområden som behöver arbetas med på regional och lokal nivå av olika centrala aktörer såsom kommuner, hälso-och sjukvård, regionförbund, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och folkrörelser.

 

2014: "Ett jämställt Västerbotten - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016"

Länsstrategin

Länsstyrelsen Västerbotten har regeringens uppdrag att arbeta med att initiera, samordna och följa upp hur de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Med denna strategi vill Länsstyrelsen konkretisera arbetet för jämställdhet och tillsammans med centrala aktörer, kommuner och befolkning aktivt arbeta för förändrade förhållanden för länets kvinnor och män.

Här finns en kortversion av länsstrategin

Ett jämställt Västerbotten

 

Kvinnor och män i belysning Västerbotten 1996-2016

Denna faktabok belyser hur livsvillkoren sett ut för kvinnor och män över tid i Västerbottens län de senaste tjugo åren. De val vi gör påverkas fortfarande av vår könstillhörighet. Jämställdhet handlar om makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.

 

JämLYS

Sedan 2008 har Länsstyrelsen producerat rapporter under namnet JämLYS, JämLYS står för jämställdhetsanalys och rapporterna är tänkta att användas som underlag för ett effektivt arbete med jämställdhet.

2015; Idrott och normer - ett första steg till en jämställdhetsanalys av idrottsrörelsen i Västerbotten

 

 Idrott och normer

 

2014; JämLYS - jämställdhetsanalys av din kommun

JämLYS Kommun 

Detta underlag ska ge stöd och inspiration till egna kommunala JämLYS dvs jämställdhetsanalyser. I JämLYS:en finns det korta analyser av nuläget i Västerbotten och förslag på hur kommuner kan arbeta med att införliva dessa mål.

 

2014; JämLYS - jämställdhetsanalys av representation i politik, styrelser och idéburen sektor

JämLYS representation

Denna JämLYS är ett stödmaterial vänder sig till dig som, på ett eller annat sätt:

• Arbetar med att nominera eller välja in personer till diverse olika beslutsfattande positioner eller sammanhang och som därmed kan arbeta för att främja att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjligheter till att vara representerade.

 • Är med i politiska församlingar, förbund, organisationer, föreningar och företag och som därmed kan främja kvalitativa aspekter av jämställd representation, det vill säga kvinnors och mäns jämställda reella möjligheter till inflytande i dessa sammanhang.

• Tar olika typer av beslut som direkt eller indirekt rör kvinnor och män i samhället och som därmed kan arbeta för att skapa ett jämställt samhälle där kvinnor, män, flickor och pojkar garanteras likvärdig service, trygghet och en rättvis fördelning av resurser.

 

2014; JämLYS - En jämställdhetsanalys av klimatpåverkande konsumtion, livsstil och makt

 

Rapport Jämlys Klimat 

Rapporten visar att det finns skillnader mellan kvinnor som grupp och män som grupp i Västerbottens län vilka påverkar klimatet inom områdena transport, konsumtion och boende. Analysen ska användas som ett verktyg för fortsatta utredningar, projekt och beslut.

 

2012; JämLYS - En jämställdhetsanalys av skogssektorn i Västerbotten

Jämly skogssektorn 

Länsstyrelsen Västerbotten har tillsammans med Skogstekniska klustret tagit fram denna rapport som syftar till att ge kunskap och fakta om skogssektorn ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 

2010; JämLYS - En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

Jämlys näringsliv 

JämLYS av näringslivet i Västerbotten har tagits fram på uppdrag av Länsdelegationen i jämställdhet för att sätta fokus på länets arbetsmarknad och näringsliv utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

 

2008 ; JämLYS av Övre Norrland

JämLYS övre Norrland 

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har i detta kunskapsunderlag gjort en analys av jämställdhetsläget så som det såg ut i regionen 2008.

 

Kvinnor och män i belysning

I dessa faktaböcker belyses hur livsvillkoren ser ut för kvinnor och män i Västerbottens län. De val vi gör påverkas fortfarande av vår könstillhörighet. Jämställdhet handlar om makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.

 

2018; Kvinnor och män i belysning - handledning

 

 

 

 

2017; Kvinnor och män i belysning 

 

2015; Kvinnor och män i belysning

 

 

 

2013; "Kvinnor och män i belysning"

 

Kvinnor och män i belysning 2013 

 

Annat

 

2009; "Lägesrapport 2009 - arbete mot prostitution och människohandel"

människohandel 

Syftet med denna lägesrapport är att ge en kort beskrivning av delar av det arbete som pågått i Västerbottens län när det gäller att motverka människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

 

2006; "Genus Forum 2001-2005"

Genu Forum 

Projekt Genusforum, ett kunskapscentrum, är Länsstyrelsen i Västerbottens bidrag till att synliggöra den rådande könsmaktsordningen och genom beprövad kunskap bidra till en attitydförändring. Rapporten beskriver bakgrund och syfte och avslutas med slutsatser och reflektioner från projektledaren.

 

2004; "Projekt kvinnofrid"

Kvinnofrid 

Länsstyrelsen i Västerbottens län intar en aktiv roll i arbetet med mäns våld mot kvinnor och föreliggande projektrapport Kvinnofrid var ett led i det arbetet.