Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Det sjätte delmålet i den nationella jämställdhetspolitiken rör mäns våld mot kvinnor. Målet siktar mot att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det handlar dock också om att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Mäns våld mot kvinnor är ett problem som berör hela samhället och kan ses som det yttersta uttrycket för det ojämställda samhället. Regeringens strategi är att arbeta med frågan från flera håll – rättsligt, socialt, ekonomiskt och hälsorelaterat. Målet för länsstyrelsernas arbete är att alla som blivit utsatta ska få stöd och hjälp, oavsett i vilken kommun de bor. För att nå målet har länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att samverka med andra organisationer och myndigheter. Länsstyrelsens huvudsakliga funktion är att ha ett helhetsperspektiv på det arbete som pågår i länet och möjliggöra utveckling av arbete med våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Regeringsuppdrag

Länsstyrelsen har idag tre regeringsuppdrag med koppling till delmål sex.

  • Samordning
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Metod- och kompetensstöd till kommuner och ideella organisationer